www.aanbid-hem.be

Reactie op de preek van Jan Zijlstra Vergeving en verzoening

Aanbid uw God met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand.

Reactie vergeving en verzoening

Wat evangelist Jan Zijlstra heeft gepredikt omtrent vergeving en verzoening is geheel juist. Het waarachtig leven begint met verzoeding met God gevolgd door vergeving. Er is geen leven zonder verzoening. Ieder mens behoort bereid te zijn te verzoenen met God en zijn vergeven te accepteren. En daarnaast te verzoenen met de mede-mens of naasten en broers en zussen.

Dit is woord van God en niemand, maar ook niemand , kan eromheen.

Iedereen die zich hiermee bezig houdt, kan op mijn hulp rekenen.
Onze eigen familie is versplinterd, omdat vergeving en verzoening bleken afwezig te zijn, danwel met de noordenzon vertrokken. Het is nu hoog tijd dat hier een einde aan komt. En dat er bereidheid komt op te houden met stenen gooien.

Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden, Mat5:9.

Vergeving en Verzoening met God

Vergeving en verzoening met God geschieden langs de geestelijke weg, die God in Christus Jezus geopenbaard heeft aan de totale menshed, ongeacht zijn manier van leven met of zonder religieuze achtergrond.

Verzoening met God vindt plaats door geloof, dat Hij ons geschonken heeft. Wie gelooft, ontvangt vergeving van God.
Ook de vergeving die God geeft is geestelijk. De persoon die vergeving ontvangt, moet geloven dat zijn zonden vergeven zijn. Hij moet het accepteren door geloof.
Zoals Jezus sprak: "Vrouw ga heen, uw zonden zijn vergeven" in het huis van de Farizeeër. Nu moet de vrouw geloven en accepteren dat haar zonden vergeven zijn. Haar oude leven is begraven. Het oude is voorbijgegaan en het nieuwe leven is begonnen. Luk.7:vanaf vers 37.
De vrouw had berouw van haar verkeerde manier van leven. Jezus zag dat in haar hart en vergaf met de woorden die Hij tot haar sprak: "Uw zonden zijn vergeven en uw geloof heeft u behouden". Deze zegen heeft ze langs geestelijke weg ontvangen, omdat het door geloof geschied is.

De Discipelschap

Om discipel te worden, moet ze nog onderdompeld worden, dan ontvangt zij de Heilige Geest. De Geest komt in haar wonen. En helpt haar te beschermen tegen nog bozere en dwaze geesten. Ook helpt Hij te leven volgens de voorschriten in de bijbel. Hij leert de persoon te aanbidden en bidden door Geest en waarheid, Joh.4:23. Deze Geest maakt het lichaam eveneens levend bij opstanding der doden, Rom.8:11 en opb.20:4-6. Indien een gedoopte persoon de bijbelse levenswijze niet volgt, zal hij de Heilige Geest bedroeven met zijn daden en woorden. Want dan wordt zijn lichaam in bezit genomen door 7, nog sterkere en dwazere geesten. Mat.12-43-45

Back to Top


Vergeving en Verzoening met je naasten

Vergeving en verzoening met je naasten, met je broers en zussen, met je man en vrouw zijn eveneens belangrijk voor het leven. Want onenigheid kan bitterheid in je hart ontwikkelen, wat dodelijk is. Vergeef daarom allen van harte, die jou slecht behandeld hebben en verzoen met ze door normale contacten te onderhouden, voor zover aan jou ligt. Hier is vergeving geestelijk en verzoening persoonlijk. Als je iemand zegt: Ik vergeef je" dan moet dat echt zijn. Dat geldt ook voor verzoening. Het oude doe je dan hierbij weg.
Vergeving houdt niet in dat je akkoord gaat met het aangedane leed, doch dat je het oordeel overdraagt aan de rechtvaardige Rechter.

Want de Here kijkt altijd in ons hart, en niet uiterlijk.
Geen schepsel is voor Hem verborgen. Alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem aan Wie wij rekenschap hebben af te leggen.Hebr.4:13


Indien nodig sta ik gereed de helpende hand te bieden.


Meer info"

Back to Top